NS Janet Nguyễn sẽ tổ chức buổi trợ giúp điền đơn cho Chương Trình Housing Section 8

(Janet Nguyen / Facebook)

Văn phòng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn sẽ trợ giúp cư dân điền đơn cho chương trình Housing Section 8 do Cơ Quan Gia Cư (OCHA) vào thứ Hai, ngày 18 tháng 9, tại thương xá QT Golden Marketplace, 9772 Garden Grove Boulevard, Thành Phố Garden Grove.

Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA) sẽ nhận đơn xin cho danh sách chờ nhận Phiếu Lựa Chọn Gia Cư (Housing Voucher) Chương Trình Section 8 bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 cho 12,000 người nộp đơn. Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Gia Cư được tài trợ bởi Cơ Quan Phát Triển Gia Cư Liên Bang (HUD) đã phân phát ngân khoản cho Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA) nhằm trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng cho cư dân nộp đơn cho chương trình và hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị cư dân có nhu cầu cần trợ giúp điền đơn cho chương trình housing này, xin tham gia cùng NS Janet Nguyễn ngày 18 tháng 9 tại QT Golden Market. Nghị Sĩ sẽ có nhân viên và tình nguyện viên sẵn sàng trợ giúp quí vị điền đơn theo thứ tự đến trước sẽ được phục vụ trước.

Xin mang theo những giấy tờ sau đây để điền đơn: Số an sinh xã hội, ngày sinh của tất cả các thành viên trong gia đình, địa chỉ nhà, nơi làm việc, và tài chánh thu nhập của gia đình.

Buổi trợ giúp điền đơn sẽ từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều.

Điều kiện thu nhập cho Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Gia Cư (Housing Voucher) như sau:

1 Người – $50,250
2 Người – $57,400
3 Người – $64,600
4 Người – $71,750
5 Người – $77,500
6 Người – $83,250
7 Người – $89,000
8 Người – $94,750

Đơn xin có thể được nộp bắt đầu từ ngày 18, tháng 9 theo ba cách:

1. Trực tuyến tại https://www.waitlistcheck.com/CA1288

2. Đơn xin bằng giấy gửi đến:
P.O. Box 11387, Santa Ana, CA 92711.
Đơn gởi phải được đóng dấu bưu điện trong thời gian từ ngày 18 tháng 9,  đến ngày 29 tháng 9, 2023.

3. Đơn xin ký bằng giấy được gửi qua email đến OCHA.Waitinglist2023@occr.ocgov.com 

Việc lựa chọn và kết quả của danh sách chờ đơn sẽ vào ngày 17 tháng 10.

Sau thời gian này, người nộp đơn có thể kiểm tra vị trí của đơn xin của họ bằng cách vào trang mạng của hệ thống kiểm tra đơn tại http://www.waitlistcheck.com.

Thông báo sẽ được gửi cho người nộp đơn 2-3 tháng sau khi tất cả 12,000 đơn xin đã được xem xét.

(Nguồn press release)

Leave a Reply