Phân ưu cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu của các chiến hữu Đặc Khu Rừng Sát

Được tin cựu Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát
Cổ Tấn Tinh Châu
Pháp danh Phổ Giải Thoát
vừa ra đi vĩnh viễn.

Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu (Photo: Diep Le)

Tất cả chiến hữu Đặc Khu Rừng Sát
Thành Kính Phân Ưu đến gia đình Đại Tá.
Nguyện cầu hương linh Đại Tá
Pháp danh Phổ Giải Thoát sớm an bình Miền Cực Lạc.

Chiến hữu ĐKRS đồng Thành Kính Phân Ưu.

Leave a Reply