Tâm Thư Chung của Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo, California

Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo
634 S. Maxine St, Santa Ana, CA 92704

Tâm Thư Chung

Kính thưa Quí Ban Trị Sự PGHH, Đảng Dân Xã, Nhân Sĩ PGHH.

Chúng tôi đứng tên dưới đây gồm: Ban Trị Sự PGHH, Đảng Dân Xã, Niệm Phật Đường PGHH, Nhân Sĩ PGHH ở hải ngoại, thành kính gởi tâm thư này đến quí vị.

Hôm 16-10-2022, tại Niệm Phật Đường PGHH, trước chân dung Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ, chúng tôi có thảo luận và đồng biểu quyết, cố gắng bước đầu là, vận động đoàn kết giáo sự trong PGHH. Các tiết mục được biểu quyết như sau:

1/ Cùng tôn trọng sự khác biệt lâu nay của một số tổ chức và cơ cấu PGHH ở hải ngoại, trong niềm tương kính lẫn nhau và trong lập trường tôn kính tinh thần Đạo PGHH do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng.

2/ Cùng tôn trọng thực thể của các ban trị sự, không chủ trương hủy thể thực thể nào, không thôn tính tổ chức nhỏ để nhập vào cái lớn.

3/ Nói một cách khác rõ hơn và có tính nguyên tắc, là đoàn kết theo kiểu liên kết, tuy nhiều mà là một, như Hoa Kỳ có 50 tiểu bang nhưng chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. PGHH đoàn kết thống nhất theo hàng ngang, cùng tiến tới trong tinh thần bảo vệ và phát triển tôn giáo, trước chiến lược chống phá, quốc doanh hóa các tôn giáo của Cộng Sản Việt Nam.

Khởi đầu chúng ta thành lập Ủy Ban Vận Động Đoàn Kết, xin quí vị tham gia ghi tên vào Ủy Ban này.

Xin Ân Trên Chư Phật và oai linh Tổ Thầy, hồn thiêng sông núi và anh hùng liệt nữ PGHH gia hộ cho chúng ta.

Nay kính,
Santa Ana, ngày 30 tháng 10, 2022.

Trần Văn Vui (Dân Xã Đảng, BTS TƯ), Ô. Lê Văn Tâm (Cố vấn Dân Xã Đảng), Mai Chân (Niệm Phật Đường, PGHH), Trần Cao (Niệm Phật Đường PGHH), Huỳnh Long Giang (Dân Xã Đảng, Niệm Phật Đường PGHH), Nguyễn Bửu Điện (Dân Xã Đảng), Vi Anh, Cựu Dân Biểu VNCH (Nhân Sĩ PGHH), Huỳnh Công Kỉnh (Nhân Sĩ PGHH), Nguyễn Thiên Thanh (Niệm Phật Đường PGHH), Nguyễn Bích Thuận (Niệm Phật Đường PGHH), Trần Nhật, BS Mai Thái Ngọc (Hai Lớp Trẻ, Niệm Phật Đường PGHH)

Thông qua văn bản trên lúc 12 giờ ngày 30-10-2022

Liên lạc email: vuivantran9999@gmail.com, leyendung@gmail.com, nhabaovianh@gmail.com, kinhchuynh25@gmail.com

Leave a Reply