Thông báo phản bác của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

THÔNG BÁO

V/v Phản bác luận điệu vu khống phi lý áp đặt lên Khu Hội Cựu TNCT Nam California (Khu Hội Nam Cali.)

Tham chiếu: Bản thông báo đề ngày 05/02/2023 đã đăng trên nhật báo Viễn Đông của Tổng Hội Cựu TNCTVN (Tổng Hội)

Kính thưa Ông Huỳnh Công Ánh Chủ Tịch Tổng Hội

1. Trong Đại Hội Bầu Cử Ban Chấp Hành (BCH) Khu Hội Nam Cali. ngày 09/11/2022 tại Thư Viện Việt Nam, TP Garden Grove, Nam Cali. dưới sự điều khiển của Chủ Tọa Đoàn gồm 3 vị sau đây :

     – Ông Cao Gia, Tổng Ủy Viên Giám Sát Tổng Hội.

     – Ông Phạm Gia Đại, Phó Chủ Tịch Nội Vụ/BCH Tổng Hội.

     – Ông Nguyễn Văn Thanh, Cựu Chủ Tịch KH Nam Cali.

Cựu TNCT Nguyễn Hữu Thắng đã được đề cử và thắng phiếu trong cuộc bầu cử với chức danh Chủ Tịch BCH Khu Hội Nam Cali.. Cuộc bầu cử diễn ra công khai và hợp lệ theo Bản Điều Lệ Nội Quy của KH Nam Cali. và Bản Điều Lệ của Tổng Hội. Như vậy kết quả chính thức của cuộc bầu cử không thể đảo ngược.

2. Chúng tôi không hiểu vì lý do gì Ông đã nhân danh Tổng Hội để đánh lạc hướng, ngăn cản không cho tôi được thi hành nhiệm vụ của Khu Hội để thành lập BCH/Khu Hội Nam Cali.

Dưới áp lực liên tục ngăn cản của Ông đã gây trở ngại rất lớn cho việc thành lập BCH/Khu Hội Nam Cali. Mặc dù vậy Anh Em trong khu Hội đã cố gắng thành lập xong BCH và tổ chức thành công LỄ RA MẮT TÂN BCH/KHU HỘI NAM CALI. trong ngày 18/02/2023.

3. Ngay sau đó Ông THT tiếp tục truy đuổi KH Nam Cali. và đã gửi đăng Bản Thông Báo nêu trên cùng ngày với Bản Tường Thuật lễ ra mắt BCH/Khu Hội Nam Cali. của nhật báo Viễn Đông.

Việc đánh phá cực kỳ phi lý như thế đã kéo dài và gây phân hóa giữa Tổng Hội với Khu Hội Nam Cali. đồng thời gây hoang mang trầm trọng trong hàng ngũ Cựu TNCT Hải Ngoại.

4. Khu Hội Nam Cali. Trân trọng đề nghị Ông Tổng Hội Trưởng Tổng Hội

    4.1- Để rộng đườngg dư luận và theo luật Tự Do Ngôn Luận tại Hoa kỳ, xin Ông vui lòng cho đăng Bản Thông Báo này của Khu Hội trên nhật báo Viễn Đông và các nơi nhận khác mà Ông đã gởi phổ biến Bản Thông Báo của Tổng Hội.

    4.2- Ngưng các cuộc đánh phá để ngăn ngừa dư luận không hay đối với các cơ chế của Tổng Hội và của các Khu Hội địa phương.

         – Cuộc đánh phá phi lý này phải được giải trừ hợp lý trong tinh thần yêu thương, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau để tiếp tục chiến đấu chống Cộng Sản.

         – Mục tiêu YÊU THƯƠNG, ĐOÀN KẾT cũng chính là điều thiết tha mong ước của toàn thể gia đình Cựu TNCT trên toàn thế giới.

         – Trân trọng kính chào Đoàn Kết để Xây Dựng.

                                    Little Sài Gòn ngày 24 tháng 02 năm 2023

                                    T.M BCH/Khu Hội Cựu TNCT/Nam Cali.

                                                     Hội Trưởng Khu Hội

                                                       Nguyễn Hữu Thắng

(Bài cậy đăng có trả tiền)

Leave a Reply