Tịnh Xá Giác Lý tiếp tục nhận ghi danh lớp Việt ngữ

Lớp mẫu giáo tiếng Việt tại Tịnh Xá Giác Lý. (Hình: Anh Nguyên)

Tịnh Xá Giác Lý vẫn tiếp tục nhận ghi danh cho các em từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Bốn (từ 6 đến 13 tuổi). Các em được học Việt ngữ và ăn trưa hoàn toàn miễn phí tại Tịnh Xá, địa chỉ 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840.

Xin liên lạc Sư Cô Phước Liên (714) 383-2712.

Leave a Reply